värdering

Sveriges Handelskamrar Besiktnings- och värderingsmän –en ovärderlig hjälp  

Sveriges Handelskamrar utfärdar varje år förordnanden av besiktnings-/värderingsmän. Det är sakkunniga, välrenommerade personer med stor erfarenhet som utses. Eftersom det är ett personligt förtroendeuppdrag är det bara enskilda personer som blir besiktningsmän, ej företag eller organisationer. Att vara besiktningsman är ansvarsfullt och uppdragen utförs ”med största omsorg, efter bästa förmåga och samvete”. Besiktningsmännen ger en opartisk värdering.

Vem kan anlita en besiktningsman? Både privatpersoner och företag kan anlita en besiktnings/värderingsman för besiktning och/eller värdering av handelsvaror. Förutom att säkerställa rätt värde vid eventuell skada, sker värderingar även vid företagsöverlåtelser, konkurser eller vid boutredningar och bodelningar. Dessutom kan försäkringsvärderingar utföras.

Besiktningsmannen begär av uppdragsgivaren ersättning för kostnader och ett arvode för utförandet av uppdraget. Besiktningsmannens ersättning bör framgå vid beställningen av uppdraget.

Skriftligt utlåtande Efter utfört uppdrag avger besiktningsmannen ett skriftligt utlåtande på särskild blankett. Denna styrker att utlåtandet är utfärdat av en av Sveriges Handelskamrar förordnad besiktnings-/värderingsman. För innehållet i avgivna utlåtanden svarar besiktnings-/värderingsmannen helt självständigt gentemot uppdragsgivaren. Alla besiktnings-/värderingsmän är självständiga uppdragstagare, de är inte anställda av någon av Sveriges Handelskamrar.

Kontakta lämplig besiktningsman När du önskar få en besiktning eller värdering utförd, kontaktar du lämplig besiktningsman. En aktuell förteckning finns på hemsidan www.besiktning.nu.

 • Uppdragsbeskrivning till beställare av besiktnings-/värderingsuppdrag
 • När du beställer ett uppdrag av en förordnad besiktnings-/ värderingsman behövs följande uppgifter för att uppdraget ska kunna utföras på ett korrekt sätt.
 • Uppgift om och var objektet finns
 • Finns det någon eventuell motpart, t.ex. ett försäkringsbolag.
 • Önskad tidsram och värderingstidpunkt

 • Om du vill ha en skriftlig offert för uppdraget
 • Vilken typ av värde önskas, se nedan ”Definition av värdebegreppen”.
 • Kontaktuppgifter till alla berörda. Besiktnings-/värderingsmannen måste vara opartisk och måste därför vid behov kontakta motparten eller andra delaktiga
 • Om det är en värdering och/eller besiktning som ska göras, läs igenom ”Viktigt att veta” på www.besiktning.nu - här hittar du också en beställningsblankett som kan vara användbar

 

Definition av värdebegreppen

 • Affektionsvärde - Värde av icke-ekonomisk art som ett föremål har för en viss person (ofta ägaren), t.ex. värde av känslomässig natur. Detta värde får inte beaktas när värdet på föremålet bestäms.
 • Exekutivvärde - Värde vid en försäljning/delning efter utmätning, konkurs, dödsbon eller liknande. Oftast helt utan garantier och dylikt.
 • Marknadsvärde - En varas värde i allmänna handeln vid en viss angiven tidpunkt.
 • Nyvärde - Kostnaden för att vid ett visst tillfälle, på den öppna marknaden i Sverige, anskaffa ny likvärdig egendom utan av-drag för värdeminskning. Inklusive eventuell handelsmarginal och eventuell moms.
 • Försäkrat värde - Värdet på egendomen direkt innan skadan, enligt gällande försäkringsvillor.
 • Återställandekostnad - Kostnad för att återställa egendomen i det skick den var innan skadan.
 • Andra eventuella omständigheter som påverkar värdet ska anges i den löpande texten.

Vill du ha hjälp med värdering?

Om värdering

När det kommer till värdering har vi den erfarenhet, de dokument och de kunskaper som krävs, därför är vi som enda gitarraffär i Göteborg, av Handelskammaren utsedda och auktoriserade värderingsmän. Det detta i grunden innebär är att vi har rätt och beprövat kan skriva ut intyg till försäkringsbolagen angående värderingar av instrument och utvärdera eventuella skadors påverkan på värdet vid tillexempel ett reklamationsärende eller en tvist.

Så som Västsvenska Handelskammaren själva skriver: ” En besiktningsman förordnad av oss har lång erfarenhet inom sitt produktområde och kontrolleras regelbundet av Handelskammarens besiktningsmannanämnd.”. Detta ställer krav på oss att vara en opartisk värderare och just detta är något som vi sätter stor stolthet vid. För oss handlar inte en värdering om något annat än dig som kund och ditt instruments reella värde.  

Länkar:

https://www.vastsvenskahandelskammaren.se/vara-tjanster/juridiken-sakrar-din-affar/besiktningsman/

www.besiktning.nu